Tartu Laste Turvakodu lapsehoiu teenuse protsessi kirjeldus

Hetkel lapsehoiuteenust ei osutata.

Lapsehoiu teenuse eesmärk:

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema, või eestkostja toimetulekut või töötamist. Soovime pakkuda lastele isikukeskset lähenemist, tagada arendamise ja turvalisuse: tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele.

Teenuse saajad:

Teenust osutatakse raske ja sügava puudeastmega põhiharidust omandavatele lastele, kellel on käitumis- ja tundeeluhäired ning meeleoluhäired.

Teenusele saamine:

Teenuse taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks eelnevalt hinnatud kohaliku omavalitsusüksuse, Tartus Tartu LV Sotsiaalabi- ja tervishoiuosakonna lastekaitse spetsialist anu.aavik@raad.tartu.ee või Eret.Kallas@raad.tartu.ee poolt (juhtumiplaanis vastav märge).

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile marta.rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 7420430, mob. 53591608 või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

Teenuse hind:

Teenuse eest tasub Sotsiaalkindlustusamet. Ühes aastas on võimalik kasutada maksimaalselt 702 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 81 h teenust) või 878 h lapsehoiu teenust (ühes kuus umbes 58 h teenust). Kui laps kasutab ka transpordi teenust, siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht.

Teenuse sisu:

Lapsehoidja juhindub oma töös turvakodu eetilistest ja konfidentsiaalsuspõhimõtetest, arvestab laste ealisi ja individuaalseid iseärasusi ning lastevanemate poolt esitatavaid põhjendatud soove.

Võimalusel juhendab lapsehoidja koduste tööde tegemist.

Lapsehoidja planeerib päevakeskuse töö ja tagab päevakava täitmise.

Lapsele on tagatud turvaline keskkond, järelevalve, soe hommiku- või lõunasöök.

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse tugivõrgustikuga (kodu, kool jt.)

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne tegevusplaan (arenduskava).

Lapse käekäigust ja arengust informeeritakse regulaarselt lapsevanemaid ja kooli. Vajadusel, kui lapsel/vanematel on muresid, nõustatakse, toetatakse, abistatakse leidmaks lahendusi.

Vajadusel osutatakse tasuta riideabi.

Pakume – huvitegevust (käsitöö, kunst, kokandus, sportlikud tegevused), mängimine/tegevused toas ja õues, muu vaba tegevus ( lugemine, joonistamine, käeline tegevus jne).

Lapsi arendavate tegevuste organiseerimine:

  • Laste võimeid ja teadmisi arendavad ühistegevused toimuvad turvakodu hoiupesades regulaarselt – käsitöö- ja joonistustunnid, teadmisi arendavad mängud ja viktoriinid, retked muuseumidesse ja näitustele jmt. Käiakse ühiselt kinos, teatris ja peetakse laste sünnipäevi. Igal kuul vähemalt üks kord toimub hoiupesas laste koosolek, kus lapsed ise saavad algatada teemasid ja küsimusi.
  • Turvakodu huviringides vabatahtlike juhendamisel (käsitöö, muusika, kokandus, kangasteljed, sport jmt) on lastel võimalik tegelda erinevate aladega ja välja valida endale just kõige sobivam ja meeldivam.
  • Läbi aasta peetakse lugu Eestis kehtivatest pühadest ja tähistatakse kalendritähtpäevi – sõbrapäeva, Eesti Vabariigi sünnipäeva, vastlapäeva, emakeele päeva, emade päeva, volbriõhtut, lastekaitsepäeva, teadmiste päeva, mardi- ja kadripäeva, advendiaja saabumist ja jõule.
  • Traditsiooniks on meie lastele korraldada ühe õppeaasta jooksul matku, ekskursioone ja väljasõite nii loodusesse kui teistesse linnadesse.

Teenuse pakkumise ajad ja mahud:

Hoiupesade töö toimub tööpäeviti kahes vahetuses:

  • Hommikupoolne vahetus (Hommikupesa) kell 8.00 – 12.30
  • Õhtupoolne vahetus (Päevapesa) kell 13.00 – 17.30

Sügisesel, talvisel ja kevadisel koolivaheajal on keskus avatud, riiklikel pühadel suletud. Ühisüritused toimuvad vahel ka puhkepäevadel. Suvel on hoiukeskus töötaja puhkuse ajal suletud.

Kummaski rühmas on 5 kohta lastele ja tööl 1 lapsehoidja. Vajadusel/võimalusel lisaks ka tugiisik.

Vaata lisaks: Tartu Laste Turvakodu hoiupesade reeglid