Tartu Laste Turvakodu eetilise tegutsemise põhimõtted

Käesolev dokument on pidevalt arenev seisukohtade kogum, mis vaadatakse üle iga-aastaselt klientide aasta aruandluskoosolekul ja personali aasta aruandluskoosolekul, koosolekud protokollitakse. Ühtse eetilise tegutsemise põhimõtete eesmärk on toetada Tartu Laste Turvakodu töötajat igapäevases töös.

1. Töötaja toetab inimese loomupärast väärtust ning õigust heaolule ja väärikale kohtlemisele.

2. Töötaja ei diskrimineeri kedagi soo, seksuaalse sättumuse, vanuse, välimuse, nahavärvi, keele, rahvuse, sotsiaalse päritolu, varalise seisundi, erivajaduse, usulise veendumuse, poliitilise või muu arvamuse tõttu.

3.Töötaja kannab hoolt ressursside säästliku, õiglase ja vajadustele vastava jaotamise eest.

4. Töötaja käitumise alus on humaansel inimkäsitlusel põhinev hoiak.

5. Töötaja teadmised, oskused ja kogemused vastavad erialanõuetele, töötaja järgib kutse-eetikat.

6. Töötaja ametialased pädevused ja nõuded haridusele on ära toodud tema ametijuhendis.

7. Töötaja lähtub töös kliendiga oma kompetentsuse piiridest (ei anna lubadusi, mida ei suuda täita).

8. Töötaja austab ja tunnustab kliendi võetud eesmärke ja vastutust ning kodanikuõigusi, mis vastavad tema suutlikkusele ja pädevusele.

9. Töötaja aktsepteerib kliendi ja koostööpartneri õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele (tekitab/säilitab usalduse, kasutab tema käsutuses olevat teavet vastutustundlikult vastavalt kehtestatud korrale või kokkuleppele).

10. Töötaja annab kliendile ja koostööpartnerile teavet neile arusaadaval viisil.

11. Töötaja respekteerib kaastöötajate ja koostööpartnerite arvamusi ja väljendab vastutustundlikul viisil tunnustust ja kriitikat.

12. Töötaja jagab ja vahetab kogemusi ning teavet kaastöötajatega ja koostööpartneritega, samas võtab vastutuse info sisu eest ja järgib konfidentsiaalsuse põhimõtet.

13. Töötaja on valmis ära kuulama, toetama ja jõustama nii klienti kui kaastöötajat.

14. Töötaja kaitseb kaastöötajaid ja koostööpartnereid ebaõiglase kohtlemise ja kriitika eest.

15. Töötaja vastutab tööaalal tehtud otsuste ja valikute eest.

16. Töötaja arendab erialaseid oskusi ja teadmisi, toetudes uurimustele ja praktilise töö analüüsidele.

17. Töötaja tegutseb ausalt, eristab piire oma isikliku elu, tööelu ja ühiskondliku tegevuse vahel.

18. Töötaja ei kasuta oma positsiooni (kliendi, kolleegide ja koostööpartnerite suhtes) isikliku heaolu saavutamiseks ega ole poliitilise mõjutamise tööriistaks.

19. Töötaja hindab kriitiliselt sotsiaaltöö väärtusi ja eetilisi põhimõtteid, et need vastaksid ühiskondlikele muutustele.

20. Töötaja järgib eetilise käitumise põhimõtteid ning sekkub olukorras, kus märkab kellegi kõrvalekaldeid eetilisest käitumisest.

21. Töötaja on teadlik Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja ÜRO Lapse Õiguste Konventsioonis väljatoodud normidest ning lähtub neist oma töös.

22. Töötaja on teadlik kliendi ja koostööpartneri õigustest ja kohustustest ning juhindub sellest teenuse osutamisel järgnevatest allikatest: Tartu Laste Turvakodu välja töötatud juhendid, korrad, põhimõtted, sotsiaalhoolekande seadus, isikuandmete kaitse seadus, lastekaitseseadus, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta, Euroopa Nõukogu Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsioon.