Tartu Laste Turvakodu 2016. aasta tegevusaruanne

Tartu Laste Turvakodu pakub ajutist kodu ning tuge, kaitset, turvalist ja sõbralikku elukeskkonda konfliktide, koduse hoolimatuse ja/või vägivalla tõttu ohtu sattunud või peavarjuta jäänud lastele ja peredele.

Meie turvakodu aluseks on koostöö, järjepidevus ja tulevikule orienteeritus.

Me pakume seeläbi:

  • oma töötajatele toetavat, sõbralikku ja väljakutseid esitavat töökeskkonda;
  • oma kasvandikele tuge ja kaitset ning turvalist ja sõbralikku elukeskkonda;
  • omanikele ootusteeesmärkide täitmist/elluviimist;

 

Sissejuhatus

2016. aasta lõpus toimus turvakodus Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi EQUASS Assurance`i lõppaudit, millega hinnatakse, kas turvakodus pakutavad teenused vastava euroopalikele kvaliteedistandarditele.

2016. aasta alguses toimunud hääletuse tulemusel valisid lapsed meie õuealale viimase atraktsiooni. Ülekaalukalt võitis ronila nimega Linnupesapuu“. Selle paigaldamine maksab 18 630 eurot. Laste unistuse täitumiseks saab iga üks annetada Pesapuu fondi.

31. detsembri seisuga oli fondi kogunenud juba 10 227 Eurot, seega üle poole vajaminevast summast on juba koos!

 

Linnupesapuu

 

Teenused

Turvakodus osutatakse kolmalusteenustmillhulka kuuluvaturvakodu, päevakeskuse ja tasuta toidu teenusneid kasutas 2016. aastal evas keskmisel21,36 inimest. Lisaks pakkus turvakodu oma klientidele nelja tugiteenust (neist allpool), mille tagamisse oli kaasatud ka asutuseväliseid spetsiaiiste ja teisi abijõude – seega pakkus turvakodu abivajajatele seitset erinevat teenust.

1) Päevas viibis turvakodus keskmiselt 13 ööpäevasel turvakoduteenusel olevat klienti, peamiselt lapsed ja nende vanemad, kellest enamiku puhul oli turvakoduteenusele tulemise hjusteks hisuhtevägivald, alkohol, hulkurlus, hoolimatus ning elukoha puudumine.

2) Päevakeskuse tegevuses osales keskmisel tööevas 8 last, kes olid enamasti vähekindlstatud peredest või endised turvakodu kliendid.

3) Tasuta toidu teenust pakkus turvakodu keskmiselt iga kolme päeva kohta ühele inimesele või leibkonnale.

4) Sotsiaalnõustamise (sotsiaalpedagoogi) teenust kasuta108 inimest, neist 73 osutati teenust turvakodus, 35 suunati väljapoole.

5) Psühholoogilist nõustamist saanud turvakodu kliente oli 2016. aastal44, neist 22 kasutas teenust kohapeal, 22 klienti suunati phholoogiteenusele väljapoole turvakodu. 55 turvakoduteenust kasutanud isikut suunati väljapoole turvakodu ühele või mitmele järgnevatest teenustest: psühhoteraapia, meditsiiniline abi, juriidiline nõustamine, tugiisikuteenus, võlanõustamine jt.

6) Turvakodu pakkus oma lapsevanemast klientidele võimalust osaleda iganädalaselt psühholoogi biviidavates tugigruppdes. Lapsevanemate tugigruppe toimus 2016. aastal 39 korda ja neil osales 16 erinevat inimest. Grupisarutleti näiteks järgmistel teemadel: lapse kasvatamise hitõed, lapse ja vanema vahelise usaldusliku sideme loomine, emotsionaalne toimetulek sundolukordades, kokkupuude surma ja leinaga, rasedus, vägivaldus paarisuhtes jt.

7) Kõrvalteenusena pakkusime abivajajateltasuta riideid2016. aastal korraldas turvakodutasuta riiete jagamise päevi linnarahvale kord kvartalis.

 

Võrgustikutöö

Lisaks turvakodus pakutavatele teenustele, teeme tihedat koostööd ja suuname turvakodu teenusel olevaid inimesi ka teistele teenustele. Väljaspool turvakodu suunati 2016. aastal sotsiaalustamisele 35 inimest, psühholoogilisele nõustamisele 22 inimest ja psühhoteraapiasse 12 inimest, meditsiinilisele abile 11 ja psühhiaatrilisele tervishoiuteenusele 10 inimest, tugiisikuteenusele suunati 20 inimest ning võlanõustaja juurde 11 inimest.

 

Teenustega rahulolu

Laste Turvakodu jaoks on oluline klientide tagasiside ja arvamus, mida kogume läbi rahulolu ankeetide, Mõtete ja murede blankettide, klientide koosolekute ja otseses suhtluses.

Turvakodus viibivatelt klientidelt 2016. aasta jooksul kogutud tagasiside näitas, et üldiselt oldi pakutava teenuse ja elukeskkonnaga väga rahul. Leiti, et turvakodus on mugav ja turvaline.

2016. aastal turvakodust lahkunud klientidest leidis üle 70%, et nad said turvakodus pakutavatest teenustest abi. Umbes 90% vastanutest leidis, et nendega käituti turvakodus lugupidavalt ning soovitaks turvakodu ka teistele abivajajatele. Üle 80% vastanutest leidis ka, et tema heaolu on tõusnud võrreldes turvakodusse saabumise ajaga.

/.../ kui ma tulin turvakodusse olin endasse sulgunud, hiljem sain aru, et siin on minu ja minu laste jaoks ohutu. Nad ei kartnud ja hakkasid hästi magama. Ma olen väga tänulik, et on olemas selline koht, kus lastel ei ole vaja midagi karta. Ja ka mina olen rahulikuks muutunud.

Anonüümne turvakodu klient vastuseks ankeedi küsimusele Kas tunned end turvaliselt?

Kõige olulisem, et siin olek meeldib minu lastele. Neil hakkasid isegi silmad särama ja nad unustasid kõik halva, mis nendega varem oli juhtunud. Siin aidatakse lapsi ja nad on muutunud enesekindlamaks. Igal võimalikul momendil toetatakse ja näidatakse kus vigu oleks võimalik vältida.

Anonüümne turvakodu klient vastuseks ankeedi küsimusele Mis sulle meeldib turvakodus kõige rohkem?

 

Miljööteraapiline keskkond

Koduse ja hubase õhkkonna loomiseks ning kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks on 2016. aastal läbi viidud rgnevad tegevused: keldris tehti sanitaarremont ning korrastati trepp, remonditi ning vahetati välja aknaid, puhastati ventilatsioonisüsteemi, vahetati välja amortiseerunud sanitaartehnika, toimus mänguväljaku atraktsioonide turvaliseks muutmine (pehme kummikatte paigaldaminühe atraktsiooni alla) ning remont (kiigepostide vahetus). Lisaks eelpoolmainitutele viidi läbi hulga pisemaid remonditöid.

Lisaks panustas turvakodu personal palju aega ja vaeva õueala floristikasse ja üldisesse korrashoidu, muutmaks seda seeläbi klientide seas populaarseks vabaaja veetmise kohaks. Eriti suuri inventarioste 2016. aastal turvakodu ei teostanud.

Turvakodu hubase sisekujunduse saavutamiseks on konsulteeritud vabatahtlikust kunstnikuga, kes on loonud meie jaoks läbimõeldud lahendused sisekujunduseks, milles lähtuvalt turvakodu tube sisustab ning kaunistab.

 

Imelised aastad

Turvakodus toimus märts kuni juuli 2016 Sotsiaalministeeriumi ja Justiitsministeeriumi poolt elluviidava projekti Riskilaste ja –noorte tugisüsteemi väljaarendamine“ raames teostatava tõendushise vanemlusprogrami Incredible Years piloteerimine.

Turvakodu aitas 16 nädalat kestnud koolitust korraldada, samuti oli meie poolt tagatud toitlustus ja lastehoid. Koolitusel osales 26 lapsevanemat ning pea 40 last.

Koolituse eesmärgiks on vanemlike oskuste suurendamine, vanema ja lapse suhte parandamine, lapse enesekontrolli ja sotsiaalsete oskuste arendamine, laste käitumise probleemide vähendamine või ennetamine.

 

Pädev ja motiveeritud personal

Turvakodu personali kuulub 15 kokkuhoidvat ning sõbralikku inimest. Arenguvestlustest selgus, et töötajaid motiveerivad enim head suhted kolleegidega, huvitav ja mitmekülgne töö ning arenguvõimalusedTöötajad iseloomustavad kolme sõnaga tööõhkkonda turvakodus:

 

Toetav, arenevuuendusi soosiv, südamlik.

Tuled kui koju, sõbralikkus, abivalmidus.

bralik, istev, innovaatiline

 

Töötajate pideva enesetäienduse ja turvakodu teenuse kvaliteedi järjepideva tõusu eesmärgil käisid meie töötajad 2016. aastal näiteks järgmistel koolitustel ja konverentsidel:

Konverents Tabamata mure räägime kiindumushäirest, Töökeskkonna voliniku iendkoolitus, Verge jätkukoolitus, Exceli alg ja kesktaseme koolitus, SEB Heategevusfondi koolitused kasvatajatele jne.

Personali motiveerimiseks ning ühiseks tööväliseks ajaveetmiseks külastati mitmeid kordi teatrit, isime ljaidul

Viljandimaale koos Mäe kodu asenduskodu töötajatega, tähistasime sõbrapäeva ja jõule ühise jõuluuna ning traditsioonilise Pikkujouluga.

 

Vabatahtlik tegevus

Tartu Laste Turvakodu on aastal 2016 aidanud 38 vabatahtlikku. Neist kümmekond on olnud eriti sagedased külalised. Nende abil on korraldatud enamus üritusi turvakoduteenusel ja päevakeskuses käivatele lastele.

Regulaarselt toimusid mängude õhtud, kokandusringid, käsitööringid. Eriti tänulikud oleme vabatahtlik Kristjanile, kes iganädalaselt viis läbi lauatennise ringi. 2016 aastal toimus 20 lauatennistrenni ja selles osales 37 erinevat mängijat.

Lisaks toimus veel palju erinevaid tähtevade ja muude sündmustega seotuid üritusi vastlapäev, lastekaitsepäev, volbriõhtu, diskod, sünnipäevad, jõulupeod jne. Samuti käigud kinno, teatrisse ninväljasõitudele. Kõike seda poleks saanud teostada ilma vabatahtlike abita. Vabatahtlikud aitavad lastel leida ning arendada nende huvisid. Lisaks eelpoolmainitule on nad ka korduvalt abis olnud, kui on vaja olnud lapsi valvata/hoida ning õpetada igapäevaselt. Turvakodu korraldab igaaastaselt vabatahtlikele tänuürituse rahvusvahelisel vabatahtlike eval, 5. detsembril ning tunnustab seal parimaid.

 

Teadlikum kogukond

Miina Härma Gümnaasiumi gümnaasiuminoored viisid oma uurimustöö raames läbi kahes Tartu koolis (MHG, Karlova) küsitluse, teemal kui kõrge on noorte teadlikkus Tartu Laste Turvakodust. Vastas 91 õpilast, kellest 26 olid teadlikud turvakodust, ülejäänud polnud turvakodust kuulnud. Noored pakkusid ise välja, et koolides võiks käia turvakodu tutvustamas ja koolides võiks olla ka plakateid vm infot turvakodu kohta.

  • Aasta lõpus valmis uus turvakodu tutvustav plakat, mida Miina Härma noored jagasid ka Tartu ja Tartumaa koolidesse.
  • 25.septembril 2016 toimus turvakodus Teadlaste Öö Festivali raames avatud uste õhtu, koos ringkäigu ja vestlusringiga turvakodust ning töötuba koostöös TEDx Tartu meeskonnaga.
  • Jõulude eel oli turvakodu väljas ka Tartus raekoja platsil toimunud jõululaadal ja Ülemiste Keskuse heategevuslikul laadal.

Meie asendusteenistuse noormees tarkusepäeva laadal Tartu kesklinnas

 

Koostöö

Meie oluliseks koostööpartneriks on SEB Heategevusfond, tänu kelle toetusele käis kogu turvakodu pere augustis väljasõidul Kauksi looduskeskusesse ning lapsed osalesid mitmel vahval üritusel käidi ühiselt teatris, Jurmala veepargis, Lotte Maal jne.

(Turvakodu pere suvelõpumatkal. Kauksi rand)