Tudengite praktika läbiviimise juhend

         TUDENGITE PRAKTIKA LÄBIVIIMISE JUHEND TARTU  LASTE TURVAKODUS

 

 1. Asutuse juhataja ja praktikant, s.h. kogukonnapraktikant sõlmivad konfidentsiaalsuslepingu ja praktikalepingu selle olemasolul õppeasutuse poolt. Praktikant esitab vastavalt EV Lastekaitseseaduse ptk 4 § 20 lõigetest (1) ja (2) karistusregistri teate, et tulenevalt väljavõtte karistusregistrist.
 2. Tulenevalt Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse 13-st, on kohustatus esitada tervisetõendi laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvatel  praktikat sooritavatel või täiendusõppes osalevatel õpilastel, üliõpilastel ja töötajatel (v. a. lühiajaline vaatluspraktika korral).
 3. Asutuse juhataja määrab praktikandile praktikaperioodiks praktikajuhendaja ja teavitab sellest praktikanti ja praktikajuhendajat.
 4. Praktikant informeerib praktikajuhendajat praktika eesmärkidest/ülesannetest, õpiväljunditest, ajalisest kestvusest  ja ootustest turvakodule.
 5. Praktikajuhendaja tutvustab praktikandile asutust (struktuur, ajalugu jne) ja tegevusi.
 6. Praktikajuhendaja tutvustab praktikandile asutuse töötajaid ja nende tööülesandeid ning turvakodu ruume.
 7. Praktikandi tegevused  määratakse vastavalt praktika eesmärgile ja õpiväljunditele.
 8. Võimalikud tegevused praktikaks on:
  8.1 tutvumine dokumentatsiooniga (blanketid, juhised, korrad jmt);
  8.2 osalemine personalikoosolekutel;
  8.3 osalemine klientide igakuisel koosolekul (vaid klientide nõusolekul);
  8.4 turvakodu kasvataja abistamine, lastega tegelemine;
  8.5 lapsehoiu kasvataja abistamine, lastega tegelemine;
  8.6 ühisürituste korraldamine ja osalemine;
  8.7 osalemine vaatlejana;
  8.8 osalemine vaatlejana meeskonnatöödel (vaid osalejate nõusolekul);
  8.9 osalemine vaatlejana võrgustikukohtumstel (vaid osalejate nõusolekul);
  8.10 osalemine vaatlejana individuaalvestlustel (vaid kliendi nõusolekul);
  8.11 kliendi toimikuga tutvumine ja selle analüüsimine (vaid kliendi kirjalikul nõusolekul).
 9.  Praktikajuhendaja:
  9.1 tagab praktikandile vajalikud tegevused/ülesanded praktika edukaks sooritamiseks;
  9.2 küsib tagasisidet klientidelt ja personalilt praktikandi tegevuse kohta;
  9.3 analüüsib koos praktikandiga praktikandi tegevust, annab tagasisidet;
  9.4 peab kokkuvõtva vestluse praktikandiga praktika lõpus;
  9.5 koostab vajadusel õppeasutusele kirjaliku hinnangu kogu praktikaperioodi kohta peale praktika lõppu (hinnang võib koosneda nt praktikandi üldiseloomustusest, hinnangust praktikandi tegevusele praktikal, üldhinnangust praktikandi sobivusele sotsiaaltöö tegijana ja ettepanekust praktika hindamiseks).
  9.6 praktikant annab turvakodule tagasisidet praktika kokkuvõtte/aruande vms näol.