Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

TARTU LINNAVALITSUS
MÄÄRUS

Tartu, Raekoda                                                                                                                     07.01.2020 nr 1

Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lg 2 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 33.

§ 1. Üldsätted

Tartu Laste Turvakodu (turvakodu) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus lastele, noortele ja lastega peredele.

§ 2. Turvakodu tegevusvaldkond ja ülesanded

(1) Turvakodu tegevusvaldkond on: 1) turvakoduteenuse osutamine lapsele, noorele või lastega perele; 2) sotsiaalmajutusteenuse osutamine lastega peredele linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(2) Turvakodu täidab järgmisi ülesandeid: 1) tagab hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapse ja noore, vajadusel teenusel oleva lapse või noore seadusliku esindaja või muu last kasvatava isiku (vanem) õiguste ja huvide kaitse ning aitab korraldada võrgustikutöö põhimõttel nende edaspidist elu; 2) tagab lastele, noortele ja lastega peredele ajutise ööpäevaringse majutuse ning toitlustuse; 3) korraldab majutatud lastele ja noortele hariduse omandamise ja huvihariduse võimaldamise; 4) tegeleb võrgustikutöö põhimõttel majutusel viibivate laste, noorte ja perede taassuunamisega ühiskonda; 5) osutab vajadusel abi vanemale; 6) korraldab vajadusel juurdepääsu meditsiinilisele abile; 7) osutab tasuta riide- ja toiduabi; 8) korraldab isikutele nende east ja vajadusest tuleneva nõustamise; 9) teavitab üldsust turvakodu teenustest; 10) pakub raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust; 11) tagab sotsiaalmajutusteenuse raames tegevuskava koostamise, vahe- ja järelhindamise läbiviimise; 12) tagab sotsiaalmajutusteenuse raames vajalike nõustamis- ja tugiteenuste osutamise; 13) täidab teisi linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaalmajutusteenuse osutamise korrast turvakodule tulenevaid ülesandeid.

(3) Turvakodu võib osutada teenuseid teistele omavalitsusüksustele tingimusel, et selle eest tasub teenust saav omavalitsusüksus.

§ 3. Turvakodu juhtimine

(1) Turvakodu juhib juhataja.
2 (2)

(2) Turvakodu juhataja: 1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning turvakodu tulemusliku tegutsemise ja arengu; 2) vastutab turvakodu üldseisundi, turvakodu raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, turvakodule kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest; 3) esindab turvakodu ja teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades turvakodu ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid; 4) kinnitab turvakodu töötajate koosseisu; 5) kinnitab turvakodu töökorralduse reeglid; 6) tagab turvakodus tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise; 7) kinnitab turvakodu töötajate ametijuhendid ja täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid; 8) korraldab turvakodu eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele; 9) korraldab turvakodu arengukava koostamise ja tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele; 10) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise; 11) sõlmib lepingu sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks; 12) kehtestab käskkirjaga sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks ettenähtud elamus kodukorra; 13) täidab muid linnavalitsuse või volikogu antud, oma ametikohast ja õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2020. a.

(allkirjastatud digitaalselt)  Raimond Tamm, abilinnapea linnapea ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)  Anneli Apuhtin, õigusteenistuse juhataja linnasekretäri ülesannetes