Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Tartu 21.05.2015 nr 73

Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse § 62 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 ja Tartu linna põhimääruse § 47 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

Tartu linnavalitsuse hallatav asutus Tartu Laste Turvakodu (edaspidi Turvakodu ) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakonna ) haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus.

§ 2. Turvakodu tegevuse eesmärgid ja ülesanded

(1) Turvakodu tegevuse eesmärk on:

1) ööpäevaringse esmase abi ja turvalise keskkonna tagamine vägivalda, hülgamist või hooletusse jätmist kogenud lapsele;

2) vajadusel abi osutamine teenusel oleva lapse seaduslikule esindajale või muule last kasvatavale isikule (edaspidi vanem );

3) vähekindlustatud perede laste arendus- ja huvitegevuse korraldamine päevakeskuses.

(2) Eesmärkide saavutamiseks täidab Turvakodu järgmisi ülesandeid:

1) tagab hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapse ja vajadusel tema vanema õiguste ja huvide kaitse ning rakendab abinõusid nende elu edaspidiseks korraldamiseks;

2) tagab isikutele ööbimisvõimaluse ja toitlustamise;

3) korraldab lastele hariduse omandamise ja huvihariduse võimaldamise;

4) tegeleb koostöös elukohajärgse valla- või linnavalitsusega sotsiaalsete erivajadustega laste ja nende peredega, et ennetada võimalikke konflikte ning aidata kaasa isikute turvalisusele ja ühiskonnas kohanemisele;

5) toetab päevakeskusena laste arengut ja pakub turvalises keskkonnas õpiabi ja huvitegevust;

6) korraldab vajadusel juurdepääsu meditsiinilisele abile;

7) osutab tasuta riide- ja toiduabi;

8) korraldab isikutele nende east ja vajadusest tuleneva nõustamise;

9) teavitab üldsust Turvakodu teenustest.

§ 3. Turvakodu juhtimine

(1) Turvakodu tööd juhib juhataja. Juhataja ametikoht täidetakse konkursi korras. Töölepingu juhatajaga sõlmib, seda muudab, lõpetab ja ütleb üles osakonna juhataja.

(2) Turvakodu juhataja:

1) esindab Turvakodu suhetes teiste isikutega;

2) korraldab Turvakodu tegevust ja tagab käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmise;

3) otsustab oma pädevuse piires Turvakodu kasutuses oleva vara ja raha heaperemeheliku ning säästva valdamise, kasutamise ja käsutamise üle;

4) vastutab raamatupidamise tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise

5) koostab Turvakodu eelarve eelnõu;

6) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles Turvakodu töötajatega töölepingud, tagab töötajate väljaõppe ja organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuse ajakava;

7) määrab Turvakodu töötajate töötasud ja muud tasud;

8) kinnitab Turvakodu töökorralduse reeglid, tagab töökorralduse reeglite, tuleohutuse, töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;

9) annab oma pädevuse piires käskkirju ning kirjalikke ja suulisi korraldusi;

10) korraldab statistilist arvestust ja esitab aruandeid;

11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

(3) Turvakodu raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

§ 4. Järelevalve

Järelevalvet Turvakodu ja juhataja tegevuse üle teevad osakond, Tartu Linnavalitsuse linnakantselei sisekontrolliteenistus ja rahandusosakond.

§ 5. Turvakodu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Turvakodu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja linnavolikogu poolt sätestatud korras.

§ 6. Rakendussätted

Määrus jõustub 15. juunil 2015. a.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Vladimir Šokman

Esimees