Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord

                                                                  TARTU LINNAVOLIKOGU
                                                                          MÄÄRUS

Tartu                                                                                                                                            23.01.2020 nr 86

Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1) Määruses sätestatakse Tartu linna täiendava sotsiaalteenusena korraldatava
sotsiaalmajutusteenuse (teenus) osutamise tingimused ja kord.
(2) Teenuse eesmärk on elukoha võimaldamise, nõustamise, juhendamise ning tugiteenuste
osutamisega tagada isiku või perekonna võimalikult iseseisev toimetulek.
(3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades
sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.
(4) Käesoleva korra alusel eluruumi kasutusse andmisel ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumi
üürilepingute kohta sätestatut.
(5) Määruses reguleerimata juhtudel juhindutakse võlaõigusseadusest ja asjaõigusseadusest.

§ 2. Teenuse saaja
Teenust osutatakse isikule (teenuse saaja):
1) kelle elukoht on rahvastikuregistris Tartu linn ja;
2) kellel puudub eluruumi kasutamise võimalus ja;
3) kes vajab igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel individuaalset nõustamist, juhendamist
ning tugiteenuseid.

§ 3. Teenuse kirjeldus
Teenuse saajale võimaldatakse elukoht koos esemete kasutamise õigusega ning osutatakse talle
nõustamis- ja tugiteenuseid, sealhulgas:
1) koostatakse talle individuaalne juhtumiplaan koos tegevuskavaga;
2) toetatakse ja juhendatakse tegevuskava täitmisel;
3) nõustatakse ja juhendatakse igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, vajadusel konkreetsete
toimingute, sealhulgas kodu- ja igapäevatööde tegemisel, asjaajamisel, kontaktide loomisel,
õppimisel ja muudes tegevustes;
4) juhendatakse kohustuste täitmisel, sealhulgas enda ja perekonnaliikmete eest hoolitsemisel,
eluasemekulude ja muude maksete tasumisel;
5) abistatakse õiguste teostamisel;
2 (5)
6) tagatakse tugiteenuste kättesaadavus, sealhulgas abistatakse toetuste ning tugiteenuste
taotlemisel ja kasutamisel;
7) korraldatakse juhtumipõhiseid koostöökohtumisi;
8) tehakse koostööd teiste spetsialistide, asutuste ja organisatsioonidega.

§ 4. Sotsiaalmajutusteenus üksikisikule
(1) Teenuse saajale võimaldatakse elukoht eluruumi osa kasutusse andmisega (voodikoht toas).
(2) Tasu eluruumi osa kasutamise eest ühes kuus on 30% riigikogu poolt kehtestatud
toimetulekupiirist.
(3) Eluruumi osa kasutusse andmisel üksikisikule arvestatakse vabade kohtade olemasolul isikute
soovi ühes toas elamiseks.

§ 5. Sotsiaalmajutusteenus perekonnale
(1) Teenuse saajale, kelle perekonnaliikmete hulka kuulub vähemalt üks alla 18-aastane laps,
võimaldatakse elukoht eluruumi kasutusse andmisega (eraldiseisev eluruum).
(2) Eluruumi kasutusse andmisel tasub teenuse saaja eluruumiga seotud kõrvalkulud.
Kõrvalkulude suurus sõltub eluruumi kasutamisega seotud linna või kolmandate isikute poolt
osutatud teenuste tegelikust maksumusest ning vajalikest kuludest elamu hoolduseks ja remondiks.
(3) Perekonnaliikmeteks loetakse samas eluruumis elavaid ühtse majapidamisega isikuid.

§ 6. Teenuse taotlemine
(1) Teenuse saamiseks esitab täisealine isik taotluse Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse sotsiaaltöö spetsialistile (spetsialist).
(2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) taotleja isiku- ja kontaktandmed;
2) taotleja tugivõrgustiku andmed;
3) elukoha või viibimiskoha andmed;
4) andmed sissetulekute ja muu vara kohta;
5) sotsiaalse toimetuleku kirjeldus, sealhulgas tegevused, milles abivajadus seisneb;
6) vajadusel tõend, et taotleja ei põe nakkushaigusi.
(3) Taotlusele lisatakse tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis tõendavad
teenuse saamise vajadust.

§ 7. Teenuse osutamise otsustamine
(1) Spetsialist hindab taotluses esitatud andmete ja dokumentide, vestluse, majandusliku olukorra
analüüsi ja elu- või viibimiskoha külastuse põhjal taotleja teenusevajadust ning teeb ettepaneku
teenuse osutamiseks või osutamata jätmiseks Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
sotsiaalhoolekande komisjonile (komisjon).
(2) Komisjon teeb otsuse 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.
(3) Teenuse osutamise otsuses määratakse kasutusse antav eluruum või eluruumi osa ja teenuse
osutamise tähtaeg.
3 (5)
(4) Komisjon võib otsustada teenuse osutamata jätta, kui taotleja:
1) ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
2) ei ole esitanud piisavalt andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis tõendaksid teenusevajadust;
3) vajab muud abi või kui teenusevajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenustega;
4) ei ole spetsialisti hinnangul olenemata sotsiaaltoetustest ja tugiteenustest suuteline
sotsiaalmajutusteenust kasutama.
(5) Kui taotlejale ei saa teenust osutada, kuna kõik teenuse pakkumiseks olemasolevad eluruumid
või eluruumi osad on kasutusel, siis jäetakse taotleja teenuse vajajana ootele. Ootel olevat teenuse
vajajat informeeritakse koha vabanemisest esimesel võimalusel.

§ 8. Lepingu sõlmimine
(1) Teenuse osutamiseks sõlmib Tartu Laste Turvakodu (Turvakodu) või Tartu linna asutus
Varjupaik (Varjupaik) taotlejaga lepingu.
(2) Turvakodu sõlmitava lepingu allkirjastavad kõik taotlejaga ühist eluruumi taotlenud
täisealised isikud või nende seaduslikud esindajad.

§ 9. Teenuse kasutamata jätmine
(1) Juhul kui taotleja, kellele on otsustatud teenust osutada:
1) ei sõlmi 10 tööpäeva jooksul teenuse osutamise otsuse kättesaamisest lepingut teenuse
kasutamiseks, loetakse otsus taotlejale teenuse osutamise kohta kehtetuks;
2) sõlmib lepingu, kuid ei asu teenust kasutama 10 tööpäeva jooksul lepingus selleks ettenähtud
tähtajast, loetakse otsus taotlejale teenuse osutamise kohta kehtetuks ja leping lõppenuks.
(2) Juhul kui taotlejale, kellele on otsustatud teenust osutada, ei õnnestu otsust 10 tööpäeva
jooksul teenuse osutamise otsusest kätte toimetada, loetakse otsus taotlejale teenuse osutamise
kohta kehtetuks.

§ 10. Teenuse osutamine
(1) Teenuse saajale koostatakse ühe kuu jooksul lepingu sõlmimisest tema iseseisva toimetuleku
soodustamiseks tegevuskava.
(2) Tegevuskava sisaldab muuhulgas:
1) andmeid sotsiaalmajutusteenuse saaja kohta;
2) juhtumi kirjeldust;
3) probleemipüstitusi;
4) ressursside kirjeldust;
5) takistavate tegurite kirjeldust;
6) eesmärkide ja alaeesmärkide püstitusi;
7) eemärkide saavutamiseks tehtavate tegevuste kirjeldust ja ajakava ning tegija nimetust;
8) koostöölepet tegevuskava täitmiseks;
9) vahehindamist ja järelhindamist.
(3) Teenuse saajal on õigus:
1) olla kaasatud teenuse osutamise protsessi ja tegevuskava koostamisse;
2) olla kaasatud teda puudutavate otsuste vastuvõtmisse;
3) tutvuda teenuse osutaja kasutuses olevate teenuse saajat puudutavate dokumentidega;
4) saada nõustamist ja juhendamist tegevuskava täitmisel;
5) saada nõustamist ja juhendamist oma igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel;
6) saada nõustamist ja juhendamist oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel;
4 (5)
7) saada juhendamist ja abi tegevuskava täitmiseks vajalike toetuste ja tugiteenuste taotlemisel ja
kasutamisel.

§ 11. Kodukord
(1) Ühtsed tingimused teenuse raames kasutusse antavate eluruumide, sealhulgas eluruumi osade
ja teenuse osutamisega seotud muude ruumide kasutamisel, teenuse saajate külastamisel ja üldise
korra järgimisel teenuse osutamiseks ettenähtud elamus kehtestatakse kodukorraga.
(2) Kodukord on kõikidele teenuse saajatele ja ruumides viibivatele isikutele, sealhulgas
külastajatele, täitmiseks kohustuslik.
(3) Turvakodu juhataja ja Varjupaiga juhataja kehtestavad kodukorra käskkirjaga.

§ 12. Teenuse saaja kohustused
Teenuse saaja on kohustatud:
1) võtma vastutuse teda ohustavate sotsiaalsete riskidega toimetulekul;
2) aitama igati kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele abi osutamise korraldamisele;
3) osalema teenuse osutamise protsessis, sealhulgas tegevuskava koostamisel ja täitmisel;
4) tasuma tasu eluruumi osa kasutamise eest;
5) tasuma kõrvalkulusid eluruumi kasutamise eest;
6) täitma sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks sõlmitud lepingut;
7) täitma eluruumi või eluruumi osa kasutamisel kehtestatud kodukorda;
8) teavitama teenuse osutajat perekonna koosseisu muutumisest 10 tööpäeva jooksul;
9) teavitama esimesel võimalusel teenuse osutajat teenuse kasutamata jätmisest üle 10 järjestikuse
päeva.

§ 13. Teenuse osutamise lõpetamine
(1) Teenuse osutamine lõpetatakse teenuse osutamiseks määratud tähtaja möödumisel.
(2) Teenuse osutamise ennetähtaegse lõpetamise otsustab komisjon. Teenuse osutamine
lõpetatakse otsusega muuhulgas, kui teenuse saaja:
1) rikub oma kohustusi;
2) ei osale mõjuva põhjuseta tegevuskava koostamisel või selle täitmisel;
3) perekonna koosseis muutub selliselt, et teenuse saaja ei vasta käesolevas määruses sätestatud
nõuetele;
4) ei kasuta teenust järjestikku üle 10 päeva ega ole teenuse mittekasutamisest ja selle põhjustest
teenuse osutajale teada andnud;
5) ei tasu eluruumi osa kasutamisega seonduvat tasu või eluruumi kasutamisega seonduvaid
kõrvalkulusid;
6) ei täida kodukorda või rikub tema kasutusse antud vara või rikub teiste isikute rahu;
7) muul juhul, kui teenuse saajal ei ole vajalik või võimalik teenust kasutada.
(3) Teenuse osutamine lõpetatakse komisjoni otsusega ennetähtaegselt, kui tegevuskavas
sätestatud eesmärgid on täidetud ja teenuse saaja iseseisev toimetulek on paranenud sedavõrd, et
ta on suuteline tagama endale eluruumi kasutamise võimaluse, täitma eluruumi kasutamisega
seonduvaid kohustusi ja toime tulema igapäevaelu korraldamisega.

§ 14. Teenusvajaduse hindamine enne teenuse osutamise lõpetamist
5 (5)
(1) Üks kuu enne teenuse osutamise tähtaja lõppemist hindab Turvakodu või Varjupaiga töötaja
teenuse saaja võimalusi leida teine eluruum ning teenuse saaja suutlikkust iseseisvalt eluruumi
kasutada ja sellega seonduvaid kohustusi täita.
(2) Teenusevajaduse olemasolul esitab Turvakodu või Varjupaik spetsialistile arvamuse teenuse
saajale teenuse osutamiseks uueks tähtajaks. Arvamusele lisatakse teenuse saaja või täisealise
perekonnaliikme avaldus, et teenuse saaja soovib jätkuvalt teenust.
(3) Spetsialist teeb Turvakodu või Varjupaiga arvamuse ja teenuse saaja avalduse alusel
komisjonile ettepaneku teenuse saajale teenuse osutamiseks uueks tähtajaks.

§ 15. Rakendussätted
(1) Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 “Tartu linna omandis olevate
eluruumide kasutusse andmise kord” § 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“§ 2. Eluruumi mõiste
Eluruumid korra mõttes on kõik Tartu linna omandis olevad eluruumid, välja arvatud Tartu linna
korraldatava sotsiaalmajutusteenuse osutamiseks Tartu Linnavalitsuse poolt määratud eluruumid.”.
(2) Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määrus nr 125 “Sotsiaalmajutusteenuse osutamise
kord” tunnistatakse kehtetuks.
(3) Määrus jõustub 1. veebruaril 2020. a.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Aadu Must
Esimees