Turvakoduteenusele suunamise tingimused

Tartu 21.05.2015 nr 74

Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja  kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 1 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Määrus sätestab Tartu Laste Turvakodu (edaspidi Turvakodu ) poolt osutatava turvakoduteenuse taotlemise ja teenusele suunamise tingimused ning korra.

(2) Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on esmase abi ja turvalise keskkonna tagamine hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapsele ja käesolevas määruses sätestatud juhul tema seaduslikule esindajale või muule last kasvatavale isikule (edaspidi vanem ).

§ 2. Turvakoduteenuse osutamise tingimused

(1) Turvakoduteenust osutatakse Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister ) andmetel Tartu linnas elavale kuni 18-aastasele lapsele (edaspidi laps ):

1) kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus olla;

2) keda on väärkoheldud;

3) kelle elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;

4) kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;

5) kes vajab abi muul põhjusel.

(2) Turvakoduteenust osutatakse lõikes 1 nimetatud lapsele koos vanemaga, kui:

1) vanem on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks,

2) vanemal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla;

3) tegemist on alla 3-aastase lapsega.

(3) Turvakodul on õigus osutada turvakoduteenust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsele, käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul koos vanemaga, olenemata rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmetest kooskõlastatult lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsusega.

(4) Turvakodul on õigus nõuda turvakoduteenusele suunatud isikult jõu- ja eakohaste majapidamistööde tegemist.

§ 3. Turvakoduteenuse hind

(1) Turvakoduteenus on tasuline teenus.

(2) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud lapsele osutatakse turvakoduteenust tasuta.

(3) Turvakoduteenuse osutamisel rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas elavale lapsele koos vanemaga, kohustub vanem tasuma omaosalusena 20% oma sissetulekust kuus. Omaosaluse maksmise kohustus tekib arvates Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond ) poolt teenusele suunamise otsuse tegemisest.

(4) Esimesed 24 tundi osutatakse turvakoduteenust tasuta.

§ 4. Turvakoduteenuse osutamise maht ja kestvus

(1) Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, mille osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

(2) Turvakoduteenuse kestvus on:

1) lapsele kuni 2 kuud;

2) lapsele koos vanemaga kuni 1 kuu.

(3) Turvakoduteenuse vajaduse jätkuval olemasolul on õigus pikendada turvakoduteenuse osutamise tähtaega.

§ 5. Abi vajavast lapsest teavitamine

(1) Turvakodusse ise tulnud või vanema, muu isiku või asutuse poolt toodud lapsest peab Turvakodu töötaja teavitama lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajat niipea kui võimalik, kuid mitte hiljem kui esimese tööpäeva jooksul.

(2) Lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajat ei pea teavitama lapsest, kellele on teenust taotlenud vastav valla- või linnavalitsus.

§ 6. Turvakoduteenuse taotlemine ja teenusevajaduse hindamine

(1) Turvakoduteenusele suunamiseks esitatakse taotlus Turvakodule.

(2) Turvakodu töötaja teeb koostööd lastekaitse spetsialistiga ja selgitab taotlejaga peetud vestluse põhjal ning erinevate asutuste ja organisatsioonide kaasamise abil välja lapse ja käesolevas määruses sätestatud juhul tema vanema teenusevajaduse ning koostab olukorra kirjelduse.

§ 7. Turvakoduteenusele suunamine ja teenuse osutamise pikendamine

(1) Teenusele suunamise otsustab osakonna lastekaitse spetsialist.

(2) Turvakoduteenusele suunamise kestvusega kuni 3 kalendripäeva otsustab Turvakodu töötaja isiku teenusele lubamisega. Turvakodu peab arvestust teenusele suunatud isikute üle.

(3) Turvakoduteenuse pikendamise otsustab osakonna lastekaitse spetsialist.

§ 8. Turvakoduteenusele suunamisest keeldumine

Turvakoduteenusele ei suunata:

1) psüühikahäiretega lapsi ja täisealisi, kes on oma käitumiselt agressiivsed;

2) ägedate haigustunnustega lapsi ja täisealisi;

3) alkoholijoobes, toksikoosi või narkootikumide kasutamise tunnustega lapsi ja täisealisi.

§ 9. Turvakoduteenuse osutamine

Turvakoduteenuse osutamisel:

1) tagatakse lapse ja käesolevas määruses sätestatud juhul tema vanema õiguste ja huvide kaitse ning rakendatakse abinõusid isikute elu edaspidiseks korraldamiseks.

2) tagatakse teenusele suunatud isikutele ööbimisvõimalus ja toitlustamine;

3) võimaldatakse teenusele suunatud isikutele puhta pesu ja riiete kasutamine;

4) korraldatakse vajadusel juurdepääs meditsiinilisele abile;

5) korraldatakse lastele hariduse omandamine, huvihariduse võimaldamine ja õpiabi;

6) tehakse koostööd perede, spetsialistide ja organisatsioonidega ning tagatakse east ja vajadusest tulenev nõustamine.

§ 10. Teenuse osutamise lõpetamine

Turvakoduteenuse osutamine lõpetatakse:

1) teenuse vajaduse lõppemisel;

2) kui teenuse saaja on sooritanud õiguserikkumise ning on vajalik tema paigutamine mujale;

3) kui taotluse esitab lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus;

4) kui taotluse esitab last kasvatav isik ja on tagatud lapse turvalisus;

5) Turvakodu sisekorraeeskirjade rikkumisel.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Vladimir Šokman
Esimees