Sotsiaalmajutusteenuse kodukord

                                                                                                                                        Kinnitatud 17.04.2020.a.

                             Elamu Rahu 8 majutusteenuse kodukord (edaspidi kodukord)

Kodukorraga kehtestatakse elamus Rahu tn 8, Tartu (edaspidi elamu) sotsiaalmajutusteenuse saajatele (edaspidi teenuse saaja) ühtsed tingimused eluruumide ja teenuse osutamisega seotud muude ruumide, sh trepikoja kasutamisel, teenuse saajate külastamisel ning korra järgimisel elamus. Kodukorra sätted kohalduvad ja on järgimiseks kohustuslikud kõikidele teenuse saajatele ning ruumides viibivatele isikutele, sealhulgas külastajatele.

1. Üldreeglid

1.1. Teenuse saajal on võimalik ruumidesse pääseda ööpäevaringselt. Ruumides kehtib öörahu kella 22.00 kuni 6.00.

1.2. Teenuse osutajal on õigus ööpäevaringselt ette teatamata siseneda eluruumidesse eesmärgiga kontrollida teenuse saaja poolt lepingu ja kodukorra täitmist.

1.3. Teenuse osutaja ei vastuta teenuse saaja ja teiste ruumides viibivate isikute isiklike asjade eest.

1.4. Lemmikloomade pidamine ei ole lubatud.

1.5. Sotsiaalmajutusteenuse saajal ja teistel ruumides viibivatel isikutel, sealhulgas külalistel on keelatud:

1.5.1. rikkuda majaelanike rahu;

1.5.2. viibida põhjuseta eluruumis, kus isik ei ela;

1.5.3. elamusse, eluruumidesse ja teenuse osutamisega seotud ruumidesse sisenemisel kaasa võtta ja tarvitada alkoholi, narkootilisi, psühhotroopseid või muid toksilisi aineid, samuti esemeid, mis võivad olla ohtlikud teiste isikute elule, tervisele või varale.

1.5.4. suitsetada eluruumis, üldkasutatavates ruumides (trepikojas) ning välistrepil, akendel;

1.5.5. hoida eluruumides õhku saastavaid, kergesti süttivaid ja plahvatusohtlikke aineid ja vedelikke;

1.5.6. valada kanalisatsiooni kergestisüttivaid vedelikke, toidujäätmeid ning muid aineid või esemeid, mis võivad seda ummistada;

1.5.7. hoida isiklikke esemeid üldkasutatavates ruumides;

1.5.8. puhastada ja kloppida aknalt õue vaipu, vooditarbeid ja muid majapidamisesemeid;

1.5.9. rikkuda ja kõrvaldada elektriseadmeid, sooja ja külma vee sulgemis- ja mõõteseadmeid;

1.5.10. teha ruumides omaalgatuslikult remonttöid;

1.5.11. tuua ruumidesse ilma teenuse osutaja nõusolekuta mööbliesemeid;

1.5.12. viibida elamu tehnilistes ruumides ja katusel;

1.5.13. käituda ebaviisakalt teenuse osutaja või kaaselanike suhtes.

1.7. Teenuse osutajal on õigus keelduda joobes isikute ruumidesse lubamisest.

1.8. Teenuselt lahkumisel hoitakse teenuse saaja isiklikke asju teenuse osutaja poolt 14 järjestikkust kalendripäeva. Asjad, mida 14 järjestiku kalendripäeva jooksul pärast teenuse osutamise lõpetamist ära ei viida, kuuluvad äraviskamisele.

2. Rahu 8 sotsiaalmajutusteenuse saaja kohustused:

2.1. täita teenuse osutaja korraldusi eluruumide jt teenuse osutamisega seotud ruumide kasutamisel kodukorda puudutavates küsimustes;

2.2. kasutama eluruumi sihipäraselt;

2.3. suhtuma heaperemehelikult eluruumidesse ja teenuse osutamisega seotud ruumidesse ning seal asuvasse varasse;

2.4. tagama puhtuse ja korra üldkasutatavates ning isikule kasutusse antud ruumides;

2.4.1. tagama isikliku ja oma perekonnaliikmete hügieeni, sealhulgas pesema regulaarselt iseennast, oma riideid ja voodipesu;

2.4.2. koristama eluruumi, sealhulgas pühkima pindadelt regulaarselt tolmu, pesema põrandaid ja paigutama asjad kappidesse;

2.4.3. puhastama regulaarselt pliiti, külmkappi ja õhupuhastit;

2.5. kasutama säästlikult vett ja elektrienergiat;

2.6. tagama elektri- ja muude seadmete kasutamisel tuleohutuse;

2.7. lülitama ruumidest lahkumisel välja elektriseadmed (välja arvatud pideval automaatrežiimil töötavad seadmed), raadiod ja televiisorid ning sulgema veekraanid;

2.8. mitte tegema ruumides olevate seadmete, sisustuse ega viimistluse täiendusi ega ümberseadistusi. Keelatud on katta kinni ja reguleerida ventilatsiooniava ja suitsuandurit;

2.9. panema olmejäätmed pakendatult prügikasti ning jagama võimaluse korral prügi erinevatesse liikidesse;

2.10. teavitama viivitamata teenuse osutajat kõigist ruumides tekkinud riketest, avariiohtlikest olukordadest ja kodukorra rikkumistest;

2.11. taluma ja lubama eluruumis teostada remonditöid, tehnosüsteemide hooldust, kahjurputukatõrjet jmt ning kaasa aitama nimetatud tööde ettevalmistamisele;

2.12. mitte jätma alaealisi lapsi järelvalveta;

2.13. hüvitama tema või tema perekonnaliikmete või külaliste tegevuse tõttu eluruumis või selles asuvate seadmete või mööbli kahjustamisest või hävitamisest tekkinud kahju;

2.14. lubama ööpäevaringselt eluruumi teenuse osutaja esindajat.

3. Külastusaeg ja külastamise kord

3.1. Külastajatel on lubatud viibida ruumides kella 07.00 kuni 21.00. Muul ajal on külastajatel ruumides viibimine teenuse osutaja loata keelatud.

3.2. Elamusse sisenemine on lubatud isikut tõendava dokumendi alusel.

3.3. Külastaja on kohustatud teatama ruumidesse saabumisel korrapidajale külastuse eesmärgi, külastuse registreerima ja lahkumist allkirjaga kinnitama.

3.4. Kui isik keeldub külastust registreerimast, esitamast isikut tõendavat dokumenti, on ilmsete joobetunnustega, rikub avalikku korda, ei täida korrapidaja korraldusi või on põhjendatud alus arvata, et isik võib elamus viibides rikkuda kodukorda, on korrapidajal õigus mitte lubada isikut ruumidesse ja nõuda tema viivitamatut lahkumist.

3.5. Juhul, kui korrapidaja avastab isikud, kellel ei ole õigust ruumides viibida, on tal õigus nõuda nende lahkumist. Samuti on korrapidajal õigus nõuda külastajate lahkumist, kui nad rikuvad kodukorda.