Tartu Laste Turvakodu kodukord

Kodukorraga kehtestatakse Tartu laste Turvakodus (edaspidi Turvakodu) turvakoduteenuse
saajatele (edaspidi teenuse saaja) ühtsed tingimused turvakoduteenusel (edaspidi teenus)
igapäevaelu korraldamisega seonduvalt. Kodukorra kehtestamise eesmärk on tagada kord ja rahulik
õhkkond Turvakodus. Kodukorra sätted kohalduvad ja on järgimiseks kohustuslikud kõikidele
teenuse saajatele ning Turvakodu ruumides viibivatele isikutele, sealhulgas külalistele.
I ÜLDSÄTTED
1.1. Turvakoduteenus on tagatud teenuse saajale ööpäevaringselt.
1.2. Turvakodu ei vastuta teenuse saaja ja teiste ruumides viibivate isikute isiklike asjade eest.
1.3. Teenuse saajaid kaastakse teenuse osutamise protsessi ja teenuse saajal on õigus teha
ettepanekuid teenuse osutamise paremaks korraldamiseks.
1.4. Turvakodusse saabumisel kohustub isik läbima pedikuloosikontrolli ja näitama ette oma asjad.
1.5. Turvakodus viibivate isikute turvalisus tagamiseks, võimaldab turvakodusse sisse- ja väljapääsu
üksnes Turvakodu töötaja.
II IGAPÄEVAELU KORRALDAMINE
2.1. Vaikne tund
2.1.1. Turvakodus kehtib vaikne tund 14-16.00.
2.1.2. Vaikse tunni ajal viibivad teenuse saajad vaikselt oma tubades.
2.1.3. Vaiksel tunnil on televiisorid ja arvutituba suletud.
2.1.4. Vaikset tundi segavad tegevused on keelatud.
2.2. Öörahu
2.2.1. Turvakodus kehtib öörahu koolipäevadele eelnevatel õhtutel:
2.2.1.1. lasteaialastele ja 1–4 klassi koolilastele (P–N) kell 21.00 – 6.00.
2.2.1.2. lastega turvakodus viibivatele vanematele ja alates 5 klassi lastele 22.00 – 6.00.
2.2.2. Turvakodus kehtib öörahu puhkepäevadele eelnevatel õhtutel ja vaheaegadel:
2.2.2.1. lasteaialastele ja 1–4 klassi koolilastele (R-L) kell 22.00 – 7.00.
2.2.2.2. lastega turvakodus viibivatele vanematele ja alates 5 klassi lastele 23.00 – 7.00.
2.2.3. Öörahu ajal viibivad teenuse saajad vaikselt oma tubades.
2.2.4. Öörahu segavad tegevused on keelatud.
2.3. Turvakodus viibimine
2.3.1. Teenuse saaja on kohustatud:
2.3.1.1. olema lugupidav ja viisakas teiste teenuse saajate ja Turvakodu töötajate vastu;
2.3.1.2. tegema teenuse osutamisel koostööd Turvakoduga;
2.3.1.3. viibides teenusel koos lapsega, hoolitsema lapse eest ja mitte jätma oma alaealist last
järelevalveta;2.3.1.4. olema turvakodus hiljemalt kell 20.00. Hilisemast saabumisest teavitab teenuse saaja
Turvakodu töötajat esimesel võimalusel;
2.3.1.5. teavitama turvakodu töötajat turvakodusse saabumisest ja sealt lahkumisest.
2.3.1.6. tagama puhtuse ja korra üldkasutatavates ning isikule kasutusse antud ruumides. Turvakodu
töötajal on õigus kontrollida ruumide korrasolekut ning nõuda vajadusel nende korrastamist;
2.3.1.7. tagama isikliku ja oma perekonnaliikmete hügieeni, sealhulgas pesema regulaarselt iseennast,
oma riideid ja voodipesu;
2.3.1.8. tagama elektri- ja muude seadmete kasutamisel tuleohutuse;
2.3.1.9. mitte tegema ruumides olevate seadmete, sisustuse ega viimistluse täiendusi ega
ümberseadistusi ilma Turvakodu juhataja loata;
2.3.1.10. teavitama esimesel võimalusel Turvakodu töötajat purunenud sisustusest või inventarist;
2.3.1.11. hüvitama tema või tema perekonnaliikmete või külaliste tegevuse tõttu eluruumis või selles
asuvate seadmete või mööbli kahjustamisest või hävitamisest tekkinud kahju.
2.3.2. Teenusel viibiv laps lahkub Turvakodust iseseisvalt koolis käimiseks ja huviringides osalemiseks.
Muul juhul territooriumilt lahkumine on lubatud vanema või hooldaja (muu last kasvatav või hooldav
isik) või lastekaitsespetsialisti nõusolekul.
2.3.3. Turvakodust öösel eemal viibimise kohta vormistatakse Turvakodu töötaja ja teenuse saaja vahel
eraldi sellekohane kirjalik kokkulepe. Turvakodu töötaja kooskõlastab Turvakodust öösel eemal
viibimise vajadusel kohaliku omavalitsuse spetsialistiga. Alaealise asemel allkirjastab kokkuleppe isik,
kelle juures alaealine teenuse saaja ööd veeta soovib.
2.3.4. Turvakodul on õigus paigutada teenuse saajaid ümber teise ruumi teenuse osutamise paremaks
korraldamiseks või muul põhjendatud juhul.
2.4. Toitlustamine
2.4.1. Toitlustamine toimub kindlaks määratud kellaaegadel Turvakodu söögitoas. Söögiajad on:
7.00 – 8.00 E-R kooli minevate laste hommikusöök;
9.30 hommikusöök;
13.30 lõunasöök;
17.30 õhtusöök;
20.00 oode.
2.4.2. Turvakodu II korruse tubadesse on toiduainete (sh maiustused, mahlad jms) viimine keelatud.
Täiskasvanud teenuse saajad saavad isiklikke toiduaineid hoida keldrikorrusel peretoas. Turvakodus
ilma vanemata viibivate laste toidud on Turvakodu I korruse külmkapis.
2.5. Peretuba
2.5.1. Peretuba on ette nähtud kasutamiseks koos lapsega teenusel viibivatele vanematele. Selles
ruumis on võimalik vanematel oma lastele vajadusel toitu eraldi juurde keeta/soojendada. Peretoas
on külmkapp, kus on võimalik hoida eraldi riiulil nimesiltidega märgistatult toiduaineid. Märgistamata
ja aegunud kuupäevaga toiduained kuuluvad äraviskamisele.2.5.2. Peretoa võti tagastatakse koheselt pärast ruumi kasutamist Turvakodu töötajale.
2.6. Pesu ja riideesemete vahetus ning isiklik hügieen
2.6.1. Voodipesu, käterätikute, saunalinade ja teenuse saajate riideesemete vahetamist ja pesemist
korraldab Turvakodu töötaja.
2.6.2. Igal turvakodu kliendil on isiklikud hügieenitarbed. Hügieenitarvete puudumisel, kindlustatakse
need Turvakodu poolt.
2.6.3. Kord nädalas teeb Turvakodu töötaja pedikuloosikontrolli. Pedikuloosi kahtluse korral on
Turvakodu töötajal õigus teostada pedikuloosikontrolli ka muul ajal.
2.7. Isiklikud asjad ja raha
2.7.1. Isiklikke asju on teenuse saajal võimalik hoida oma toas. Lahkudes toast on teenuse saajal
võimalus pöörduda Turvakodu töötaja poole toa ukse lukustamiseks
2.7.2. Väärtuslikud asjad, raha ja dokumendid on võimalik anda hoiule Turvakodu šeifi. Turvakodu
töötaja dokumenteerib asjade sisseandmise ja väljavõtmise kuupäeva, toiming allkirjastatakse teenuse
saaja ja Turvakodu töötaja poolt.
2.7.3. Teenuse saaja informeerib kaduma läinud/varastatud asjast Turvakodu töötajat esimesel
võimalusel. Turvakodu töötaja aitab teenuse saajal selgitada välja juhtumiga seotud asjaolusid ja
vajadusel esitada avalduse politseile.
2.7.4. Vajadusel võib Turvakodu töötaja teiste teenuse saajate turvalisuse huvides korraldada isiku
asjade läbivaatamise.
2.8. Tervis ning ravimite võtmine
2.8.1. Lapse arsti ja teiste spetsialistide külastamist korraldab lapse vanem. Ilma vanemata teenusel
viibiva lapse arsti ja teiste spetsialistide külastamist korraldab Turvakodu töötaja.
2.8.2. Teenuse saaja ravimeid hoitakse nimeliselt märgistatuna lukustatult Turvakodus selleks
ettenähtud ruumis ja neid väljastab Turvakodu töötaja. Ravimite andmine dokumenteeritakse
ravimilehel. Ravimitega seonduv Turvakodus on täpsemalt reguleeritud Tartu laste Turvakodu ravimite
jagamise korras.
2.9. Õppimine ja vaba aeg
2.9.1. Turvakodu töötaja kontrollib, kas järgmiseks päevaks on määratud kodutöid ja vajaduse abistab
õpilast koolitööde tegemisel.
2.9.2. Vaba aja sisustamist korraldavad Turvakodu töötajad vastavalt päevaplaanile/tööplaanile.
2.9.3. Arvutitoa kasutamist ja teleri vaatamist korraldab Turvakodu töötaja.
2.9.4. Arvutituba suletakse ja teleri vaatamine lõpetatakse hiljemalt üks tund enne öörahu algust.
2.10. Külastusaeg ja külastamise kord Turvakodus
2.10.1. Kooskõlastatult Turvakodu töötajaga, on külastajatel lubatud viibida Turvakodu I korruse
ruumides ja territooriumil ning peretoas kella 7 – 20.00. Turvakodu peretoas võib külastuse ajal viibida,
kui külastajaks on täiskasvanu või külastatakse täiskasvanud teenuse saajat.
2.10.2. Turvakodu töötaja fikseerib isikut tõendava dokumendi alusel külastaja ja külaskäigu kestvuse.2.10.3. Turvakodu töötajal on õigus keelduda külastusest, kui esineb kahtlus, et see võib kujutada ohtu
teenuse saajale.
2.10.4. Vajadusel viibib alaealise teenuse saaja külastuse juures kohaliku omavalitsuse esindaja või
Turvakodu töötaja.
2.10.5. Külastusaja pikkuseks on päevas üldjuhul 1-1,5 tundi.
2.10.6. Turvakodu töötajal on õigus nõuda Turvakodu kodukorda rikkuva külastaja lahkumist.
2.11. Keelatud asjad ja tegevused
2.11.1. Turvakoduteenuse saajal ja teistel ruumides viibivatel isikutel, sh külalistel on keelatud:
2.11.1.1. viibida teise isiku toas ilma selle isiku ja Turvakodu töötaja loata;
2.11.1.2. viibida Turvakodu köögis või teistes Turvakodu töötajatele ettenähtud ruumides;
2.11.1.3. suitsetamine nii Turvakodus kui ka Turvakodu territooriumil;
2.11.1.4. teisi Turvakodus viibivaid isikuid häiriv või vägivaldne käitumine (sh vaimne, füüsiline,
seksuaalne);
2.11.1.5. alkoholi, narkootilise, psühhotroopse või muu toksilise joobe tekitamiseks kasutatava aine
omamine ja tarvitamine;
2.11.1.6. lõhkeaine, pürotehnilise aine ja pürotehnilise toote lõhkematerjaliseaduse tähenduses
omamine;
2.11.1.7. relvad relvaseaduse tähenduses (s.h. külmrelvad, gaasipihustid);
2.11.1.8. muu asja kaasa võtmine, mis võib kujutada ohtu teenust saava isiku enda või teiste isikute
elule ja tervisele;
2.11.1.9. Turvakodu või teiste seal viibivate isikute vara lõhkumine ja kahjustamine.
2.11.2. Ohukahtluse korral punktides 2.11.1.6, 2.11.1.7 nimetatud asjade ja/või ainete või punktis
2.11.1.5 nimetatud aine kohta, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks edastab Turvakodu
töötaja politseile andmed ohu väljaselgitamiseks.
2.11.3. Juhul, kui Turvakodu töötaja avastab isikud, kellel ei ole õigust ruumides viibida, on tal õigus
nõuda nende lahkumist.
III KODUKORRAGA TUTVUMINE
3.1. Kodukorda tutvustatakse igale teenusele saabunud isikule ja külastajale allkirja vastu. Allkirjaga
kinnitab isik, et ta on tutvunud kodukorraga ja kohustub seda järgima.
3.2. Kodukord on kättesaadav Turvakodu tubades ja Turvakodu kodulehel

Kodukord uuendatud veebruaris 2021