Turvakoduteenuse osutamise kord

                                                               TARTU LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

Tartu                                                                                                                     18.02.2021 nr 129

Turvakoduteenuse osutamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5
alusel ning arvestades sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 5 lõiget 2, paragrahvi 8, paragrahvi
14 lõiget 1 ja paragrahvi 33 lõiget 1.

§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse Tartu linna sotsiaalhoolekandelise abina korraldatava
turvakoduteenuse (teenus) taotlemise ning teenuse osutamise tingimused ja kord.
(2) Teenuse eesmärk on tagada esmane abi, ajutine eluase ja turvaline keskkond abivajavale
lapsele ja täiskasvanule.
(3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades
sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2. Teenuse saaja
(1) Teenust osutatakse lapsele või täiskasvanule, kelle elukoht on rahvastikuregistris Tartu linn
(teenuse saaja).
(2) Teenust osutatakse lapsele, kes vajab abi:
1) tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut;
2) muul põhjusel.
(3) Teenust osutatakse täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.
(4) Teenust osutatakse isikule vältimatu abina olenemata rahvastikuregistrisse kantud
elukohaandmetest kuni 3 kalendripäeva. Pikemalt kui 3 kalendripäeva on õigus osutada isikule
teenust kooskõlastatult tema elukoha valla- või linnavalitsusega.

§ 3. Teenuse osutaja
(1) Teenust osutavad Tartu Laste Turvakodu ja Tartu linna asutus Varjupaik (teenuseosutaja).
(2) Teenust saavale:
1) lapsele osutatakse teenust Tartu Laste Turvakodus (Turvakodu);
2) lapsele koos täiskasvanuga osutatakse teenust Turvakodus;
3) täiskasvanule osutatakse teenust Tartu linna asutuses Varjupaik (Varjupaik).

§ 4. Teenuse kirjeldus(1) Teenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale ajutine eluase, turvaline keskkond, esmane abi
ning isiku east ja vajadusest tulenev hooldamine ja arendamine.
(2) Teenuse osutamisel tagatakse teenuse saajale:
1) tema õiguste ja huvide kaitse, sealhulgas võimalikult suurel määral privaatsus;
2) voodikoht, pesemisvõimalus ja toitlustamine või juurdepääs toidule ja toidu valmistamise
võimalusele;
3) pesupesemise võimalus, voodipesu ja vajadusel riided;
4) vajadusel kriisiabi, mis aitab taastada isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus;
5) abinõude rakendamine teenuse saaja elu edaspidiseks korraldamiseks;
6) võimalus olla kaasatud teenuse osutamise protsessi (vajaduste hindamine, juhtumiplaani ja
tegevuskava koostamine, tegevuste elluviimine, tulemuste hindamine);
7) east ja vajadusest tulenev nõustamine;
8) võimalus tutvuda teda puudutavate dokumentidega;
9) võimalus anda tagasisidet;
10) võimalus teha ettepanekuid teenuse paremaks korraldamiseks.
(3) Teenuse osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenusvajaduse hindamise tulemustest.

§ 5. Teenuse taotlemine
Teenuse saamiseks pöördub abivajav isik Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna
(osakond) või teenuseosutaja poole, esitab enda kohta andmed ja kirjeldab oma abivajadust.

§ 6. Teenuse vajajast teavitamine
(1) Teenuseosutaja teavitab osakonda talle teatavaks saanud abivajajast esimesel võimalusel.
(2) Turvakodu poole pöördunud või Turvakodusse toodud lapsest peab Turvakodu töötaja
teavitama osakonna spetsialisti esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui järgmisel tööpäeval.
(3) Teenuseosutaja töötaja teavitab tema poole pöördunud või tema juurde toodud täiskasvanust
osakonna spetsialisti või vajadusel Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikku ohvriabi töötajat.
(4) Osakonda ei pea teavitama isikust, kelle on teenusele suunanud osakond.

§ 7. Teenusvajaduse hindamine ja teenuse osutamise otsustamine teenuseosutaja poolt
Teenuseosutaja selgitab esitatud andmete, olukorra kirjelduse ning vajadusel spetsialistide ja
ametiasutuste kaasamise abil välja tema poole pöördunud või tema juurde toodud isiku
teenusvajaduse ja otsustab teenuse osutamise kestvusega kuni 3 kalendripäeva teenusele
lubamisega.

§ 8. Teenusvajaduse hindamine ja teenuse osutamise otsustamine osakonna spetsialisti poolt
Osakonna spetsialist selgitab esitatud andmete ja olukorra kirjelduse põhjal välja tema poole
pöördunud või temale teatavaks saanud isiku teenusvajaduse ning otsustab teenuse osutamise
suunamiskirja koostamisega.

§ 9. Teenuse osutamisest keeldumine
Teenust ei osutata isikule, kes:
1) on narkootilise, psühhotroopse või muu toksilise joobe tunnustega;
2) on agressiivne või kujutab mõnel muul viisil ohtu iseenda ja teiste isikute elule või tervisele;2) on agressiivne või kujutab mõnel muul viisil ohtu iseenda ja teiste isikute elule või tervisele;
3) vajab muud abi või kelle teenusvajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenustega;
4) ei ole suuteline teenust kasutama.

§ 10. Kodukord
(1) Ühtsed tingimused teenuse osutamisega seotud ruumide kasutamisel, igapäevaelu
korraldamisel, teenuse saajate külastamisel ja üldise korra järgimisel teenuse osutamiseks
ettenähtud ruumides kehtestatakse kodukorraga.
(2) Kodukord on teenuse saajale ja ruumides viibivatele isikutele, sealhulgas külastajatele
täitmiseks kohustuslik.
(3) Kodukorra kehtestab Turvakodu juhataja ja Varjupaiga juhataja.

§ 11. Teenuse saaja kohustused
(1) Teenuse saaja on kohustatud:
1) aitama kaasa eesmärgipärasele ja efektiivsele abi osutamise korraldamisele;
2) andma enda kohta vajalikke tõeseid andmeid ja teatama kohe, kui need muutuvad;
3) täitma teenuseosutaja korraldusi teenuse osutamist, sealhulgas kodukorra täitmist puudutavates
küsimustes;
4) viibides teenusel koos lapsega, hoolitsema lapse eest;
5) tagama isikliku hügieeni, sealhulgas pesema iseennast ja oma riideid;
6) tagama puhtuse ja korra tema kasutuses olevates ruumides;
7) pidama kinni kodukorrast.
(2) Alaealine teenuse saaja järgib teenuse saaja kohustusi vastavalt oma võimele neist aru saada.

§ 12. Teenuse osutamise lõpetamine
(1) Teenuse osutamine lõpetatakse isiku teenuselt lahkumisel või teenusvajaduse äralangemisel.
(2) Teenusvajadus langeb ära muuhulgas, kui:
1) on tagatud isiku turvalisus ja isik ei vaja enam teenust;
2) teenuse saaja vajab muud abi või kui teenusvajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste
teenuste või muu abiga;
3) isik käitub viisil või ilmneb tema isikust tulenev muu objektiivne põhjus, mis muudab teenuse
osutamise võimatuks.

§ 13. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määrus nr 74 „Turvakoduteenusele
suunamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu“.
(2) Määrus jõustub 1. aprillil 2021. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Lemmit Kaplinski
Esimees