Turvakodu teenuse osutamise protsessi kirjeldus

Turvakodu teenuse eesmärk:
Pakkuda ööpäevaringset turvalist keskkonda abivajavale lapsele, noorele või lapsevanemale koos lapsega – toetades ja juhendades neid igati leidmaks lahendusi naasmiseks igapäevaellu.

Kuidas saab teenusele?

 • Abivajajaid võtame vastu ööpäevaringselt.
 • Abivajaja saab pöörduda oma murega kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja või sotsiaaltöötaja poole, kes hindab olukorda ja suunab vajadusel turvakodusse.
 • Samuti saab pöörduda ise otse turvakodusse – tulla kohale Tiigi 55, Tartu linnas. Alati saab infot helistades numbril 736 1641.
 • Kui koos turvakodu sotsiaalpedagoogi või tööl oleva kasvatajaga on põhjus ja vajadus turvakodus viibimiseks välja selgitatud, võtab turvakodu sotsiaalpedagoog esimesel võimalusel ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga ja kooskõlastab turvakodu teenuse osutamise/ teenusele jäämise.
 • Kui teenusele tuleb laps iseseisvalt, siis alati teavitatakse sellest ka lapsevanemaid või kui nendega ei saa ühendust, politseid.
 • Kui abivajaja elukoht on rahvastikuregistri andmetel väljaspool Tartu linna, siis on vajalik turvakodus üle 24 tunni viibimise puhul kohaliku omavalitsuse nõusolek ja garantiikiri teenuse tasumise kohta. 

Teenuse hind:
Tartu linna lapsele tasuta
Teisele omavalitsusele tund 3,40 €; ööpäev 81,54 €
Teenuse hind on muutuv suurus, selle otsustab iga aasta algul Tartu Laste Turvakodu oma käskkirjaga kooskõlastatult Tartu Linnavalitsuse Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnaga.

Mis põhjusel võib turvakodu poole pöörduda?
Laps:
– kellel ei ole võimalik hooletusse jätmise või hüljatuse tõttu kodus olla;
– keda on väärkoheldud;
– kelle elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;
– kes on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse asendushoolduse ettevalmistused;
– kes vajab abi muul põhjusel.

Laps(ed) koos vanemaga, kui:
– vanem on langenud füüsilise, vaimse, seksuaalse või muu vägivalla ohvriks
– vanemal ei ole võimalik turvaliselt kodus olla.

Teenuse peamised partnerid ja võrgustik, kellega tehakse koostööd:

 • Kohaliku omavalitsus
 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Ohvriabikeskus
 • Kliendi pere ja teised lähedased
 • Tugiisikud, peretöötajad
 • Koolid, lasteaiad
 • Perearstid, psühholoogid, raviarstid
 • Politsei
 • Erinevad nõustamiskeskused
 • Vabatahtlikud

Meie töö põhimõtted
Teenuse osutamise protsess on kooskõlas asutuse missiooni, visiooni, kvaliteedipoliitika ning arvesse on võetud teenuse saajate, huvigruppide ning ostjate ja koostööpartnerite poolt antud tagasisidet.

Teenus sisaldab individuaalseid tugitegevusi: jõustamine, motiveerimine, abistamine, juhendamine, toetamine, nõustamine, õpetamine, planeerimine, analüüsimine ja grupitööd (emade tugirupp). Meie eesmärgiks on olla toeks sellele, et inimene ise maksimaalselt panustaks oma igapäevaelu tegevustesse ja lahenduste leidmisse.

Turvakodus elamise perioodil:
Eesmärk on säilitada tavalist elurütmi. Meie majas elavad lapsed käivad edasi oma koolis/lasteaias, lapsevanemad tööl. Me tähistame pühasid ja teisi rahvakalendri tähtpäevi, käime kinos, teatris, peame sünnipäevi. Kui laps jääb haigeks, kutsume perearsti siia. Külla saavad tulla sõbrad ja teised lähedased. Meile on oluline, et siinviibivad kliendid tunneksid end hästi, et keskkond ja miljöö oleks koduselt hubane ja turvaline.

Tegevused:

 • Esmavestlus sotsiaalpedagoogiga, kus selgitame välja turvakodusse tulemise põhjus, arutame läbi võimalused probleemi lahendamiseks, paneme paika esmased ülesanded/plaanid.
 • Arutame kliendiga läbi vastastikused ootused, tutvustame talle teenuse sisu ja võimalusi, kodukorda, õigusi ja kohustusi ning jagame infot ettepanekute ja kaebuste esitamise korra kohta.
 • Selgitame välja kliendi tervisliku olukorra ja vajadusel korraldame arstiabi.
 • Võtame ühendust kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga, kaardistame kliendi tugivõrgustiku, teeme nendega igapäevaselt koostööd ja vajadusel korraldame ümaralaudu.
 • Informeerime kliendi käekäigust regulaarselt omavalitsuse esindajat.
 • Nõustame ja juhendame klienti asjaajamisel ning avalike teenuste kasutamisel (näit. omavalitsuse sotsiaaltöötaja, töötukassa, võlanõustaja, SKA juhtumikorraldaja jne).
 • Kliendi soovil koostame koos temaga tegevusplaani, kus kaardistatakse tema isiklikud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused, nende tähtajad ja vastutajad. Vähemalt kord kahe kuu jooksul hindame püstitatud eesmärkide täitmist ja klient seab uued eesmärgid.
 • Informeerime ja toetame klienti vajadusel eestkostja ja/või tugiisiku leidmisel.
 • Kaasame klienti osalema kord kuus klientide koosolekul, kord aastas aasta aruandluskoosolekul – võimalus kaasa rääkida teenuste kujundamisel ja tegevuste planeerimisel.
 • Pakume võimalust osaleda emade tugigrupis, huvitegevuses, erinevatel kultuuri/tähtpäeva üritustel ja kaasame neid planeerimisse ja korraldamisse.
 • Kaasame kliente maja heakorratöödesse.
 • Kaasame klienti osalema teenuse jooksul ja lõppedes läbiviidavates rahulolu-uuringutes.
 • Aitame luua emotsionaalset turvatunnet
 • Tagame tasakaalustatud, tervisliku ja regulaarse toitlustamise.
 • Tagame esmatähtsate materiaalsete vajaduste täitmise.
 • Võimalusel korraldame ilma vanemata turvakodus viibivate laste lasteaias käimise.
 • Vajadusel korraldame õpiabi.
 • Lapse elutervete hoiakute ja positiivse maailmavaate kujundamine eeskuju, tunnustuse ja eduelamust pakkuvate tegevuste ning informatsiooni jagamise kaudu.

Käesoleva kirjeldus vaadatakse üle iga-aastaselt aasta aruandluskoosolekul.

Vaata veel: Tartu Laste Turvakodu põhimäärus, Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja kord