Tartu Laste Turvakodu kodukord

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kodukord kehtib Tartu Laste Turvakodu (edaspidi turvakodu) klientidele, töötajatele, vabatahtlikele ja külalistele.

2. Kodukorra järgimine tagab korra ja rahuliku õhkkonna turvakodus.

3. Kliendid, töötajad, vabatahtlikud ja külalised juhinduvad üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormidest ning järgivad Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi.

II IGAPÄEVAELU KORRALDAMINE

1. Koosolekud

1.1. Turvakodu töötajate ja vabatahtlike koosolek toimub vähemalt üks kord kuus. Päevakord tehakse teatavaks üks nädal enne toimumise aega.

1.2. Klientide koosolek toimub vähemalt üks kord kuus. Päevakeskuse laste ning nende vanemate koosolek toimub kaks korda aastas – sügisel ja kevadel. Koosolekute päevakord tehakse teatavaks vähemalt üks nädal enne toimumise aega.

1.3. Koosolekud protokollitakse.

2. Turvakodus viibimine, lapsevanemate vastutus

2.1. Turvakodusse tulnud klient peab andma enda isikuandmed teda küsitlevale töötajale.

2.2. Igale uuele kliendile tutvustab tööl olev kasvataja turvakodu kodukorda ja klient annab allkirja, et on sellega tutvunud ning kohustub seda täitma.

2.3. Turvakodu kliendil on õigus turvalisusele, mille tagab talle tööl olev personal.

2.4. Suhtlemisel ollakse viisakas ja arvestatakse teiste klientidega ja turvakodu personaliga.

2.5. Iga turvakodus viibiv ema jälgib ise oma lapse hakkama saamist ja osutab vajalikku toetust ja abi, sealjuures on ta kohustatud valvama ja hoidma oma lapsi ohtude eest. Nõu ja abi saab alati küsida turvakodu personalilt.

2.6. Turvakodu klient peab olema valmis selleks, et teda võidakse ümber ja/või kokku kolida teiste klientidega olukorras, kus turvakoduteenust vajavaid inimesi on palju või ilmneb mõni muu erakorraline olukord või sündmus taolise muudatuse tegemiseks.

2.7. Lapse turvakodus viibimise ajal teda üksinda iseseisvalt ilma vanema/hooldaja või lastekaitsetöötaja nõusolekuta turvakodu territooriumilt välja ei lubata. Erandiks kooliskäimine ja huviringides käimine.

2.8. Turvakodust väljudes peab teavitama kasvatajat/abikasvatajat, sama tuleb teha ka saabudes.

2.9. Majas peab tagasi olema hiljemalt kell 20.00. Hilisemast ilmumisest peab kasvatajat teavitama esimesel võimalusel. Ööseks võib ära jääda ainult juhataja või sotsiaalpedagoogi eriloal. Lahkumise kohta, mil klient ei veeda ööd turvakodus, tuleb vormistada kirjalik avaldus.

2.10. Välisust avab vaid turvakodu personal.

2.11. Turvakodu telefonilt võib helistada ainult personali loal lauanumbrile võimalikult lühidalt või mobiilile, tehes vastamata kõne.

2.12. Turvakodu teenust kasutaval kliendil on õigus teenuselt lahkuda, kui pakutavad teenused ja reeglid talle ei meeldi. Enne lahkumist informeerib klient sellest turvakodu töötajaid.

2.13. Turvakodul on õigus teenuse osutamine lõpetada, kui klient ei pea kinni kodukorra reeglitest.

3. Toitlustamine

3.1. Toit valmistatakse kokkade poolt turvakodu köögis. Toidumenüü koostamisel lähtutakse lasteasutustele mõeldud näidismenüüdest.

3.2. Söömine toimub kindlaks määratud kellaaegadel söögitoas.

3.3. II korrusele tubadesse on söögi viimine keelatud, sh. maiustused, mahlad jne. Täiskasvanud kliendid saavad oma toite hoida keldrikorrusel emade köögis. Turvakodus ilma vanemata viibivate laste toidud on I korruse külmkapis.

3.4. Söögilaua katavad kasvatajad/abikasvatajad. Pärast söömist asetavad kliendid mustad nõud vastavale lauale, puhastavad ka oma lauakoha ja taldrikualused. Töötajad viivad mustad nõud nõudepesuruumi. Klientidel ei ole lubatud köögiruumidesse siseneda.

3.5. Söögiajad on järgmised:

7.00 – E-R kooli minevate laste hommikusöök;

9.30 – hommikusöök;

13.30 – lõunasöök;

17.30 – õhtusöök;

20.00 – oode.

4. Emade köök

4.1. Emade köögi kasutajateks on ainult täiskasvanud kliendid oma lastega. Selles ruumis võivad emad oma lastele vajadusel toitu eraldi juurde keeta/soojendada. Emade köögis on külmkapp. Iga pere hoiab seal oma toite eraldi riiulitel oma nimesiltidega. Märgistamata ja aegunud kuupäevaga toidud visatakse ära.

4.2. Emade köögi võti tuleb koheselt peale ruumi kasutamist kasvatajale tagastada.

4.3. Ruumis jälgitakse ohutusnõudeid (elektripliit, veekeetja).

4.4. Ruumipuhtuse eest vastutavad kordamööda kõik emad, kes emade kööki kasutavad. Koristamisele kuulub ka keldrikorruse WC ja sealne kraanikauss. Koristaja märgitakse igapäevaselt koristusgraafikusse.

5. Pesu ning riiete vahetus

5.1. Isiklikud riided on oma toas korrektselt kappides või riiulitel.

5.2. Pesu (voodipesu, saunalinad, käterätikud jms.) vahetus toimub tavaliselt saunapäeval (laupäeviti). Vajadusel ka teistel päevadel. Voodipesud ja riideesemed on hoiul kappides, neid väljastab kasvataja/abikasvataja.

5.3. Kasvataja jälgib laste riietumist ja riiete puhtust. Emad peavad oma laste riietumist ja puhtust jälgima ise.

5.4. Pesupesemist toimetab majaperenaine (voodipesu, käterätikud, saunalinad, klientide riideesemed). Kevad- ja suveperioodil viivad kliendid ise oma pesu pergola alla kuivama ja toovad ära.

5.5. Emad ja suuremad lapsed pesevad ja kuivatavad oma aluspesu ja sokid/sukad ise sauna duširuumis.

6. Isiklik hügieen

6.1. Igal turvakodu kliendil on isiklikud hügieenitarbed, vajadusel kindlustatakse need maja poolt.

6.2. Kasvataja kontrollib hügieenitarvete olemasolu ja jälgib ka hügieeniprotseduuride regulaarset teostamist.

6.3. Igal laupäeval on saunapäev. Sellel päeval teostab kasvataja pedikuloosikontrolli. Kontroll viiakse läbi ka turvakodusse saabumisel ning vajadusel jooksvalt.

7. Isiklikud asjad ja raha

7.1. Isiklikke asju hoitakse oma toas. Turvakodu ei vastuta asjade kaotsimineku eest. Lahkudes majast palu kasvatajal lukustada oma toa uks.

7.2. Väärtasjad, raha ja dokumendid antakse hoiule seifi. Töötaja märgib vastaval blanketil asjade sissetuleku ja väljavõtmise koos kuupäevaga ja toiming allkirjastatakse nii kliendi kui ka kasvataja poolt. Kui kliendile kuuluv ese on kadunud, siis tuleb sellest koheselt märku anda.

7.3. Vajadusel võib turvakodu personal teiste maja klientide turvalisuse huvides korraldada isiku asjade läbivaatamise.

8. Tervis ning ravimite võtmine

8.1. Elanikud järgivad töötajate suunavaid nõuandeid ja riietuvad vastavalt ilmastikuoludele.

8.2. Haigestumise puhul jälgib klientide tervist kasvataja, vajadusel konsulteerib perearstiga, perearsti nõuandetelefoniga 1220 või kutsub kiirabi 112.

8.3. Laste viimist ja toomist arstide ja teiste spetsialistide juurde organiseerib sotsiaalpedagoog. Emad toimetavad oma laste viimist/toomist ise.

8.4. Kõik klientide ravimid on nimeliselt märgistatuna lukustatud kasvataja toas II korrusel.

8.5. Arsti poolt määratud ravimite võtmine on kohustuslik.

8.6. Kõikide ravimite andmine kantakse kliendi isiklikule ravimilehele.

9. Heakord ruumides ja territooriumil ning kaasamine majapidamistöödesse.

9.1. Puhtust ning korda hoiavad ning abistavad erinevates majapidamistöödes kõik turvakodu töötajad, vabatahtlikud ja kliendid nii hoones kui ka õuealal. Kliente kaasatakse ühiskasutuses olevate ruumide koristamisel ja kartulite koorimisel vastavalt graafikule.

9.2. Oma toa puhtuse ja korra eest vastutab iga elanik ise. Kasvatajal on kohustus kontrollida ruumide korrasolekut ning nõuda vajadusel nende korrastamist.

9.3. Klientidel ning kasvatajatel on õigus teha juhtkonnale ettepanekuid ruumide sisustuse, inventari ümberpaigutamise või täiendamise kohta. Mööblit ei ole lubatud omavoliliselt ümber paigutada.

9.4. Purunenud sisustusest või inventarist antakse kasvatajale märku esimesel võimalusel. Parandustööd teostab abikasvataja. Vajadusel pöördutakse majandusjuhataja või juhataja poole.

9.5. Õueala heakorratalgutel osalevad töötajad, vabatahtlikud ja kliendid ühiselt.

10. Õppimise aeg

10.1. Koduse õppimise aeg on esmaspäevast reedeni kell 16 – 20, vajadusel nädalavahetusel. Kokkuleppel päevakeskuse kasvatajaga võivad lapsed õppida ka päevakeskuses.

10.2. Õppimine toimub oma toas või kokkuleppel kasvatajaga mõnes ühiskasutuses olevas ruumis.

10.3. Kasvataja/abikasvataja kontrollib, kas järgmiseks päevaks on määratud kodutöid.

10.4. Kasvataja/abikasvataja abistab vajadusel õpilasi koduste tööde tegemisel.

10.5. Kasvatajal või sotsiaalpedagoogil on õigus võtta ühendust kooliga kodutööde täpsustamise, käitumisprobleemide jne. osas.

11. Vaba aeg

11.1. Vaba aja sisustamist korraldab kasvataja koostöös vabatahtlikega vastavalt päevaplaanile/tööplaanile.

11.2. Arvutis olemise aega reguleerib kasvataja. Arvutituba on kasutusel tööpäevadel päevakeskuse toana, E – R tohivad turvakodu kliendid siseneda arvutituppa alates kella 17.30-st.  Vajadusel ja päevakeskuse kasvatajaga kokkuleppel ka muul ajal kui see ei sega päevakeskuse tööd.

11.3. Arvutituba suletakse hiljemalt kell 20.00.

11.4. Vaikse tunni ajal kell 14-16 arvutituba ei kasutata.

11.5. Arvutisse ei lubata neid elanikke, kes on halvasti käitunud, puudub põhjuseta koolist või pole nõutud ülesandeid korralikult täitnud. Haigestunud kliendid samuti ei viibi arvutitoas.

11.6. Televiisorit vaadates tuleb arvestada teiste elanikega. Kasvatajal on õigus sekkuda ja korraldada televiisori vaatamist.

11.7. Vaikse tunni ajal kell 14-16 on televiisorid kinni.

11.8. Vaikse tunni ajal viibivad kõik oma tubades.

11.9. Televiisori vaatamine lõpeb hiljemalt 21.30. Kui majas on palju väikelapsi, (vt. punkt 13.3.), siis on II korrusel vaikus juba kell 21 ja televiisorit saab vaadata I korrusel.

12. Turvakodu ja klientide külastamise korraldamine

12.1. Külaliste kutsumine turvakodu I korruse ruumidesse (täiskasvanute puhul ka emade köögis) ja territooriumile kooskõlastatakse tööl oleva kasvatajaga.

12.2. Kasvataja fikseerib kliendi toimikus külastaja (õigus nõuda külastajalt isikudokumenti ) ja külaskäigu kestvuse.

12.3. Külalistel on kohustus kinni pidada turvakodu kodukorrast.

12.4. Kasvatajal on õigus keelduda külastajat kliendiga kokku lubamast, kui esineb kahtlus, et see võib klienti ohustada.

12.5. Vastavalt olukorrale ja/või lastekaitse soovile on kasvatajal õigus viibida külastuse juures.

12.6. Külastusaja pikkuseks on päevas 1-1,5 tundi. Külastajad peavad lahkuma turvakodust hiljemalt kell 20.00.

13. Vaikne tund ja öörahu

13.1. Vaikne tund on igapäevaselt peale lõunasööki kell 14 – 16. Sel ajal viibivad vaikselt kõik oma tubades, ei vaata televiisorit ega ole arvutis.

13.2. Öörahu algab koolipäevadele eelnevatel õhtutel (P-N) kell 22.00, puhkepäevadele eelnevatel õhtutel (R-L) ja suveperioodil kell 23.00.

13.3. Väikelaste (kuni 6-aastased) öörahu algab kell 21.00.

13.4. Kõik hügieeniprotseduurid peavad selleks ajaks olema tehtud.

13.5. Öörahu ajal peavad kliendid viibima oma tubades.

13.6. Kõik tegevused, mis segavad öörahu, on keelatud. Turvakodu personalil on kohustus teiste elanike öörahu huvides võtta telefonid, nutiseadmed jmt öörahu ajaks enda ruumi hoiule.

14. Sünnipäevade ja tähtpäevade tähistamine

14.1. Sünnipäevi tähistatakse kõikidel turvakodu lastel ja lapsevanematel.

14.2. Sünnipäevalapsed võivad ka oma sõpru/sugulasi külla kutsuda ja nendega I korrusel või õuealal koosviibimise korraldada. Kokkulepe sõlmitakse kasvatajaga.

14.3. Tähtpäevade ja teiste ürituste ettevalmistamisse (pikkujoulu-pidu, turvakodu aastapäev, lastekaitsepäeva tähistamine jne) on kaasatud nii turvakodu elanikud, vabatahtlikud kui personal.

15. Keelatud tegevused

15.1. Turvakodus on keelatud:

15.1.1. teiste elanike tubades viibimine ilma loata;

15.1.2. suitsetamine (alla 18 eluaasta);

15.1.3 suitsetamine täiskasvanutel nii majas, turvakodu territooriumil kui ka ümberkaudsete elumajade vahetus läheduses (soovitatav koht Vanemuise pargis);

15.1.4. alkoholi ja narkootiliste ainete omamine ja tarvitamine. Personalil on kohustus kahtluse korral kontrollida joovet, kaasates selleks politsei;

15.1.5. relvad (s.h. külmrelvad, gaasipihustid);

15.1.6. vägivaldne käitumine (vaimne, füüsiline, seksuaalne);

15.1.7. huligaansus, millega seatakse ohtu enda või teiste tervis ja elu;

15.1.8. lõhkumine, kui kahjustatakse või hävitatakse teiste vara või inventari;

15.1.9. varastamine;

15.1.10. külalistel ja päevakeskuse lastel minna teisele korrusele;

15.1.11. päevalilleseemnete söömine majas ja samuti territooriumil;

15.1.12. omavoliliselt turvakodu territooriumilt lahkumine.

16. Päevakeskuse tegevus

16.1. Päevakeskuse eesmärk on korraldada laste arendus- ja huvitegevust. Selle töös saavad osaleda

Tartu vähekindlustatud perede lapsed üldjuhul vanuses 6 – 18 eluaastat.

16.2. Päevakeskus töötab E-R kell 10 – 17.30. Vajadusel ka muul ajal, kui lapsed on kaasatud turvakodu ühisüritustesse.

16.3. Päevakeskuse ruumid on I korrusel. II korrusele ei ole lastel lubatud minna.

16.4. Päevakeskuses saavad lapsed lõunasöögi, õpiabi ja võimaluse osaleda huviringide töös. Turvakodu osutab ka peredele sotsiaalset nõustamist. Samuti on lastel võimalus käia duši all ja saada riideabi.

16.5. Päevakeskuse lapsed juhinduvad turvakodus olles oma tegevustes ja käitumises käesolevast kodukorrast ja päevakeskuses ühiselt kokkulepitud reeglitest.

III KODUKORRAGA TUTVUMINE

1. Kodukorda tutvustatakse turvakodu koosolekutel.

2. Kodukorda tutvustatakse igale turvakodu teenusele saabunud kliendile individuaalselt allkirja vastu. Päevakeskus lapsed annavad allkirja vastavasse vihikusse.

3. Turvakodu kodukorraga on võimalik tutvuda juhataja ja sotsiaalpedagoogi kabinetis ning kasvatajate toas. Lisaks on kodukord kättesaadav infostendidel ja turvakodu kodulehel.

IV LÕPPSÄTTED

1. Käesolev kodukord kuulub läbivaatamisele ja vajadusel täiendamisele vähemalt üks kord aastas.

2. Käesoleva kodukorra läbivaatamist ja täiendamist juhib sotsiaalpedagoog. Kodukorra läbivaatamisse kaasatakse kasvatajad ja kliendid.

3. Kodukorra kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks turvakodu juhataja oma käskkirjaga.

4. Käesolev kodukord jõustub selle kinnitamisest.