Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Tartu                                                                                                                                     15.03.2018 nr 16

Tartu Laste Turvakodu põhimäärus

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 47 lg 1 alusel ja arvestades sotsiaalhoolekande
seaduse § 33.

§ 1. Üldsätted
Tartu Laste Turvakodu (edaspidi turvakodu) on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja
tervishoiuosakonna haldusalas tegutsev Tartu linna hoolekandeasutus lastele, noortele ja lastega
peredele.

§ 2. Turvakodu tegevusvaldkond ja ülesanded
(1) Turvakodu tegevusvaldkond on:
1) turvakoduteenuse osutamine lapsele, noorele või lastega perele;
2) vajadusel abi osutamine teenusel oleva lapse või noore seaduslikule esindajale või muule last
kasvatavale isikule (edaspidi vanem).
(2) Turvakodu täidab järgmisi ülesandeid:
1) tagab hülgamist, hooletusse jätmist või vägivalda kogenud lapse ja noore, vajadusel tema
vanema õiguste ja huvide kaitse ning aitab korraldada võrgustikutöö põhimõttel nende edaspidist
elu;
2) tagab lastele, noortele ja lastega peredele ajutise ööpäevaringse majutuse ning toitlustuse;
3) korraldab majutatud lastele ja noortele hariduse omandamise ja huvihariduse võimaldamise;
4) tegeleb võrgustikutöö põhimõttel majutusel viibivate laste, noorte ja perede taassuunamisega
ühiskonda;
5) korraldab vajadusel juurdepääsu meditsiinilisele abile;
6) osutab tasuta riide- ja toiduabi;
7) korraldab isikutele nende east ja vajadusest tuleneva nõustamise;
8) teavitab üldsust Turvakodu teenustest;
9) pakub raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust.
(3) Turvakodu võib osutada teenuseid teistele omavalitsusüksustele tingimusel, et selle eest tasub
teenust saav omavalitsusüksus.

§ 3. Turvakodu juhtimine
(1) Turvakodu juhib juhataja.
(2) Turvakodu juhataja:
1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning turvakodu tulemusliku tegutsemise ja
arengu;
2) vastutab turvakodu üldseisundi, turvakodu raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise,
2 (2)
2) vastutab turvakodu üldseisundi, turvakodu raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise,
turvakodule kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning
korrashoiu eest;
3) esindab turvakodu ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades turvakodu
ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
4) teeb ettepaneku turvakodu töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab turvakodu töötajate
koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
5) kinnitab turvakodu töökorralduse reeglid;
6) tagab turvakodus tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
7) kinnitab turvakodu töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
8) korraldab turvakodu eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
9) korraldab turvakodu arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise
linnavalitsusele;
10) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
11) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määrus nr 73 “Tartu Laste Turvakodu põhimäärus”
tunnistatakse kehtetuks.

/ allkirjastatud digitaalselt /
Aadu Must
Esimees